Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).

  Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Rodzaj kursy dające uprawnienia
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka

Program kursu

Kurs obejmuje 80 godzin, w tym: 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone głównie przez pracowników PCEN, nauczycieli konsultantów i specjalistów, którzy są ekspertami MEN, edukatorami, trenerami, oraz posiadają doświadczenie w realizacji programów szkoleniowych związanych z tematyką poszczególnych zajęć ujętych w planie i programie kursu.

 

Szczegóły kursu:

  • Przedmioty w ramach kursu: Podstawy psychologii -12 godz., Elementy pedagogiki - 12 godz., Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu - 46 godz. oraz Praktyka metodyczna - 10 godz.
  • kurs będzie trwał od września do listopada 2018 r., w formie zjazdów weekendowych co dwa tygodnie,
  • termin rozpoczęcia kursu planujemy 1 września 2017 r. (sobota),
  • kurs będzie się odbywać w siedzibie PCEN w Rzeszowie.
 
Absolwenci otrzymają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle zgodnie z §10 ust. 4  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 

Liczba godzin 80 godz
Prowadzący Barbara Rusinek
Miejsce rozpoczęcia PCEN w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
GPS: 50.02544°N, 21.98669°E
Termin realizacji ustalany po zebraniu grupy
Odpłatność Tak
Cena 600 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń
Oddział Rzeszów
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Kształcenie zawodowe
Przedmiot Przedmioty zawodowe
Uwagi

Adresaci kursu:

Kurs przeznaczony jest  dla osób posiadających:

 

  1. co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;
  2. uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie:

a) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy  zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać- nauczycieli zajmujących stanowiska nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lecz nieposiadających przygotowania pedagogicznego lub nauczycieli ubiegających się o takie stanowiska.

 
 
Rekrutacja: sierpień 2018 r.

Osoba do kontaktu:  Barbara Rusinek

  • tel. +48 17 853 40 97 w. 33
  • brusinek@pcen.pl
 

Forma tylko do odczytu

Nie można się zgłosić na tę formę (zgłoszenie już istnieje, nieaktywny status formy lub przekroczono maksymalną liczbę zgłoszeń).