Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Karty zgłoszeń Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

  Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Rodzaj kursy dające uprawnienia
Status W trakcie rekrutacji
Tematyka

Program kursu

Kurs obejmuje 80 godzin, w tym: 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone głównie przez pracowników PCEN, nauczycieli konsultantów i specjalistów, którzy są ekspertami MEN, edukatorami, trenerami, oraz posiadają doświadczenie w realizacji programów szkoleniowych związanych z tematyką poszczególnych zajęć ujętych w planie i programie kursu.

 

Szczegóły kursu:

  • Przedmioty w ramach kursu: Podstawy psychologii -12 godz., Elementy pedagogiki - 12 godz., Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu - 46 godz. oraz Praktyka metodyczna - 10 godz.
  • kurs będzie trwał od września do listopada 2018 r., w formie zjazdów weekendowych co dwa tygodnie,
  • termin rozpoczęcia kursu planujemy 1 września 2017 r. (sobota),
  • kurs będzie się odbywać w siedzibie PCEN w Rzeszowie.
 
Absolwenci otrzymają przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle zgodnie z §10 ust. 4  Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 

Liczba godzin 80 godz
Prowadzący Barbara Rusinek
Miejsce rozpoczęcia PCEN w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów
GPS: 50.02544°N, 21.98669°E
Termin realizacji ustalany po zebraniu grupy
Odpłatność Tak
Cena 600 PLN
Maksymalna liczba zgłoszeń 25
Termin zgłoszeń
Oddział Rzeszów
Adresat nauczyciele
Adresat - szczegóły
Odbiorca Inne
Obszar Kształcenie zawodowe
Przedmiot Przedmioty zawodowe
Uwagi

Adresaci kursu:

Kurs przeznaczony jest  dla osób posiadających:

 

  1. co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;
  2. uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie:

a) świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy  zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

c) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać- nauczycieli zajmujących stanowiska nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lecz nieposiadających przygotowania pedagogicznego lub nauczycieli ubiegających się o takie stanowiska.

 
 
Rekrutacja: sierpień 2018 r.

Osoba do kontaktu:  Barbara Rusinek

  • tel. +48 17 853 40 97 w. 33
  • brusinek@pcen.pl