Szkolenia Rady pedagogiczne Kontakt Załóż konto Zaloguj się FAQ
Liczba wierszy    a-z z-a a1a2a3

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-07

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 • część z opublikowanych grafik nie posiada opisu alternatywnego;
 • Nie wszystkie informacje w tabelach zawierają tytuły i nagłówki. 

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglšdowi i aktualizacji dnia: 2024-03-30

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

E-mail: biuro@pzpw.pl

Telefon: +48 17 85 340 97

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpó1niej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Adres: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

E-mail: urzad@podkarpackie.pl

Telefon: +48 17 850 1700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2 w Rzeszowie:

Na parkingu obok budynku jest wydzielone i oznakowane miejsce postojowe dla pojazdu osób z niepełnosprawnością. Na parter budynku osoba z niepełnosprawnością może dostać się z zewnątrz przez pochylnię dla wózków inwalidzkich zlokalizowaną od strony parkingu. Na pozostałe kondygnacje budynku osoba z niepełnosprawnością może dostać się windą. Na parterze znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do siedziby PZPW można dojechać autobusami: OA, OB, 3 , 7,11 ,15 ,18 ,28 ,30 ,36 , 38, 39, 40, 45, 59, N1. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • możliwa jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie osoby niesłyszącej z pracownikami PZPW za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego,
 • nie zainstalowano urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna,
 • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności PZPW w tekście łatwym do czytania,
 • w siedzibie PZPW portierzy mogą pomóc w doprowadzeniu osoby z niepełnosprawnością do miejsca docelowego,
 • w celu załatwienia spraw osoby z niepełnosprawnością pracownicy PZPW zostają wezwani na parter budynku gdzie znajduje się stanowisko umożliwiające obsługę osób mających trudności z poruszaniem się.

Zgłaszający chęć skorzystania z usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) w PZPW, mogą uczynić to:

 1. składając w sekretariacie, co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy w PZPW (nie dotyczy sytuacji nagłych), wypełniony formularz zgłoszeniowy, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00). Zgłoszenia będą potwierdzane przez pracowników Działu Administracyjno-Gospodarczego, odpowiedzialnych za zapewnienie należytej obsługi osób, doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się,
 2. elektronicznie, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: biuro@pcen.pl,
 3. przesyłając faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy - faks (17) 853 46 82.

 

Siedziba Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu (OPENiPAS), ul. Rzeszowska 82 w Czudcu:

Na terenie placówki znajduje się parking dla gości i pracowników OPENiPAS. Nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. OENiPAS jest usytuowany w samodzielnym, wolnostojącym budynku i posiada oddzielne wejście. Wejście do budynku nie posiada schodów. Szerokość drzwi wejściowych wynosi 88 cm. W budynku nie ma windy. Klatka schodowa składa się z metalowych poręczy i 41 stopni. Toalety i pomieszczenia w budynku nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie występują pętle indukcyjne. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Podmiot nie udostępnia aplikacji mobilnych. Do OENiPAS w Czudcu można dojechać od strony Rzeszowa dojechać autobusami Marcel relacja Rzeszów-Jasło; Kudlik relacja Żyznów-Strzyżów-Rzeszów; MKS Rzeszów-Pstrągowa.

 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział Krosno przy PZPW, ul. Grodzka 45b w Krośnie:

Budynek mieści się na drugim i trzecim piętrze budynku należącego do Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Krośnie. Na wspólnym parkingu PCEN i WBP w Krośnie znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku. Do siedziby PCEN na drugim piętrze można dostać się wyłącznie schodami, nie ma windy ani platformy dla osób niepełnosprawnych. Siedziba PCEN nie posiada żadnych urządzeń do obsługi osób niewidomych oraz słabowidzących. Sanitariaty w siedzibie PCEN nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział Tarnobrzeg przy PZPW, ul. Sienkiewicza 206 w Tarnobrzegu:

Na parkingu obok budynku nie ma wydzielonych i oznakowanych miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Ze względu na rozległą powierzchnię parkingu istnieje możliwość wydzielenia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W celu wejścia do budynku należy pokonać stopień krawężnika. Na wysoki parter, na którym znajdują się sale wykładowe niepełnosprawny może dostać się przy pomocy pracowników obsługi, którzy muszą pokonać z niepełnosprawnym 7 stopni schodów. Na drugą kondygnacje budynku niepełnosprawny nie ma możliwości dostania się. Gdy istnieje konieczność kontaktu z pracownikami PCEN pracownicy schodzą do interesantów na parter. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zarówno na parterze, jak i na I piętrze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do głównej siedziby PCEN w Tarnobrzegu można dojechać autobusami MKS linia nr 2, 3 posiadającymi platformy dla osób niepełnosprawnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • nie zainstalowano urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna,
 • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności PCEN w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 • w budynku dydaktycznym PCEN pracownik obsługi może pomóc w doprowadzeniu osoby niewidomej i słabowidzącej do miejsca docelowego.

  

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział Przemyśl przy PZPW, ul. Kraszewskiego 7A w Przemyślu:

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Oddział w Przemyślu składa się z dwóch budynków wyposażonych w oddzielne wejścia. Posiadamy parking dla 15 pojazdów bez wyszczególnionych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Dojście do budynków z  poziomu parkingu nie stanowi barier architektonicznych tj. schodów czy uskoków terenu.

W pierwszym budynku mieści się oddział przemyski Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, wejście główne znajduje się na podwyższeniu (2 stopnie schodów), z tego poziomu mamy dostęp do sali szkoleniowej oraz pokoju konsultantów. Wychodząc po 4 schodach dostajemy się na poziom wyższego parteru z którego dostępny jest sekretariat, księgowość oraz pokoju przyjęć osób zainteresowanych.

W drugim budynku do którego wchodzimy bezpośrednio z poziomu chodnika znajduje się Recepcja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz część dydaktyczna Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli zawierająca sale konferencyjną, sale dydaktyczne oraz bufet a wszystko to dostępne z jednego poziomu wraz z toaletą dla niepełnosprawnych.

Za pomocą klatki schodowej możemy się dostać do części noclegowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Nie mamy obostrzeń odnośnie osób wizytujących z psem asystującym. Nie posiadamy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

 

Siedziba Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czudcu przy PZPW, ul. Rzeszowska 82 w Czudcu:

Na terenie placówki znajduje się parking dla gości i pracowników schroniska. Nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. Nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Schronisko jest usytuowane w samodzielnym, wolnostojącym budynku i posiada oddzielne wejście. Aby dostać się do budynku należy pokonać trzy stopnie, drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Przestrzeń między schodami, a drzwiami wejściowymi wynosi 266 cm. Po stronie prawej od głównego wejścia znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Korytarze w budynku mają szerokość 175 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma windy. Klatka schodowa składa się z metalowych poręczy i 51 stopni. Zgodnie z regulaminem schroniska do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Łazienki i pomieszczenia sypialniane częściowo przystosowane do osób niepełnosprawnych. 11 pokoi usytuowanych na parterze budynku przystosowane do osób niepełnosprawnych. Pokoje znajdujące na I, II, III piętrze budynku nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Jedna toaleta znajdująca się na parterze budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W Schronisku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie występują pętle indukcyjne. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Podmiot nie udostępnia aplikacji mobilnych. Do SSM w Czudcu można dojechać od strony Rzeszowa dojechać autobusami Marcel relacja Rzeszów-Jasło; Kudlik relacja Żyznów-Strzyżów-Rzeszów; MKS Rzeszów-Pstrągowa.

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Filia w Tarnobrzegu przy PZPW, ul. Sienkiewicza 206 w Tarnobrzegu:

Na parkingu obok budynku nie ma wydzielonych i oznakowanych miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Na wysoki parter niepełnosprawny musi pokonać 5 stopni. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim nie ma podjazdów ani pochylni umożliwiających wejście do budynku. Klatka schodowa nie ma możliwości rozbudowy według obowiązujących przepisów budowlanych. Z parteru na piętro prowadzą wąskie drewniane schody 8 stopni. Na każdy następny poziom również jest 8 stopni. Z parteru na stołówkę prowadzą 3 stopnie w dół również nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Łazienki ogólnodostępne na korytarzach jak i w pokojach nie są dostosowane  pod względem higieniczno-sanitarnym. Pokoje noclegowe nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, brak miejsca na manewr wózkiem inwalidzkim. Nie zainstalowano urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna.